Avaleht / Töötervishoid- ja ohutus / Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8-tunnine), e-õpe

Töötervishoiu- ja tööohutusalane täienduskoolitus (8-tunnine), e-õpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
45 €
Asukoht
E-koolitus, Internetis, Üle Eesti
Koolitaja
Toretto Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitusel osaleja saab valida ise, mis teemad valib. Teeb lihtsalt testi ja selle alusel saame info ka meie. Valima peab 2 peatükki ehk peab tegema 2 testi välja arvatud, kui valib 1. peatüki.

1. Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
o Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
o Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
o Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
o Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
o Riskianalüüsi koostamine
o Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
o Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
o Tervisekontroll
o Sisekontroll
o Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine

2. Ohutu töökeskkonna loomine
o Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
o Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
o Ohualade märgistamine ja märguanded
o Liikumisteed
o IKV valimine- (IKV märgistused)
o Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas

3. Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine 3.
o Füüsikalised ohutegurid
o Keemilised ohutegurid
o Bioloogilised ohutegurid
o Füsioloogilised ohutegurid
o Psühhosotsiaalsed ohutegurid

4. Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused
o Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
o Tööõnnetused
o Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
o Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
o Töötervishoiuteenuse osutamine

5. Riiklik järelvalve ja seadusandlus
o Tööinspektsioon
o Riigiteataja kasutamise juhend
o Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
o Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid
o TTOS muudatused alates 01.01.2019

Lektorid

e-õppe keskonnas

Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Registreeru koolitusele