Avaleht / Töötervishoid- ja ohutus / Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine), e-õpe

Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus (24-tunnine), e-õpe

Koolituse aeg
Aastaringselt
Koolituse hind
79 €
Asukoht
E-koolitus, E-koolitus, E-koolitus
Koolitaja
Toretto Koolitus

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

1. Tööohutusalased tegevused ettevõttes (kirjeldus, näidisvormid, soovitused)
o Töökeskkonnaspetsialisti roll ja ülesanded
o Töökeskkonnavoliniku roll ja ülesanded
o Töökeskkonnanõukogu roll ja ülesanded
o Esmaabi korraldus (esmaabivahendid, esmaabiandja, märgistus)
o Riskianalüüsi koostamine
o Tegevuskava riskitaseme vähendamiseks
o Isikukaitsevahendite (IKV) väljastamine
o Tervisekontroll
o Sisekontroll
o Töötajate juhendamine ja väljaõpe sh ohutusjuhendite koostamine

2. Ohutu töökeskkonna loomine
o Nõuded töökohale (sh töökeskkond, töövahend, olmeruumid)
o Ergonoomia, töökohtade kohandamine, tööandja ennetustegevus töökohal
o Ohualade märgistamine ja märguanded
o Liikumisteed
o IKV valimine- (IKV märgistused)
o Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas

3. Töökeskkonna ohutegurid, nende tuvastamine sh parameetrite mõõtmine 3.
o Füüsikalised ohutegurid
o Keemilised ohutegurid
o Bioloogilised ohutegurid
o Füsioloogilised ohutegurid
o Psühhosotsiaalsed ohutegurid

4. Tööõnnetused, haigestumised ja kutsehaigused
o Terviseriskide hindamine ja tegevuste kavandamine terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks
o Tööõnnetused
o Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral
o Kutsehaigused ja tööga seotud haigused
o Töötervishoiuteenuse osutamine

5. Riiklik järelvalve ja seadusandlus
o Tööinspektsioon
o Riigiteataja kasutamise juhend
o Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS)
o Töölepinguseadus ja selle rakendusaktid
o TTOS muudatused alates 01.01.2019

Lektorid

Internetis

Koolituse ajakava

Koolituse pikkus on 24 akadeemilist tundi

Sihtgrupp

Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnanõukogu liikmed, tööandjad, keskastme juhid

Registreeru koolitusele