Avaleht / E-õpe / Soodushind! Veebipõhine õpe! 20.09.2023 algab Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitus

Soodushind! Veebipõhine õpe! 20.09.2023 algab Vanemraamatupidaja, tase 6 kutseeksamiks ettevalmistuskoolitus

Koolituse aeg
20.09-07.11.2023
Koolituse hind
1 439 €
Asukoht
Internetis

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolitus toimub veebipõhiselt, kus osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühendus.

KOOLITUSE EESMÄRK: koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid ja eelarveid. Osaleja professionaalne kompetents tõuseb kuna koolitusel käsitletakse erinevusi täismahus rahvusvaheliste finantsaruandluse standardites (edaspidi IFRSi) ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustega. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Vanemraamatupidaja, tase 6 sooritamiseks.


Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!


Raamatupidajate sügisesed kutseeksamid toimuvad 11. november 2023 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu

Osalejal on vajalik Internetiühenduse olemasolu ja arvutit.


KOOLITUSE TEEMAD JAGUNEVAD JÄRGMISELT:

1. Majandusaasta aruanne (reguleerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud, vara väärtuse test, tegevusaruanne ja lisad) – 20 tundi.
2. Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 50 tundi.
3. Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi, kasumieraldiste ja dividendide maksustamine) – 20 tundi.
4. Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 30 tundi.

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks õppija

1. oskab korraldada raamatupidamist Eesti finantsaruandluse standardist lähtuvalt nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest;
2. tunneb erinevusi IFRSis ja Eesti finantsaruandluse standardis toodud käsitlustes;
3. on pädev maksude arvestuses ja deklaratsioonide koostamises;
4. valdab juhtimisarvestuse ja majandusanalüüsi meetodeid ja nende rakendamist;
5. tunneb eelarve ettevalmistuste ja koostamise käiku;
6. hoomab sise-eeskirjade koostamise ja sisekontrolli protseduuride kehtestamise nõudeid;
7. on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.

Õppetöö maht on kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Lektorid

Märt Murd, Pille Kaarlõp, Maire Otsus-Carpenter, Kaidi Kallaste

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus veebipõhiselt toimub ajavahemikul 20.09.2023 – 07.11.2023.

Kuupäevadel: 20.09.2023, 22.09.2023, 26.09.2023, 29.09.2023, 03.10.2023, 06.10.2023, 13.10.2023, 16.10.2023 ja 17.10.2023 toimub õppetöö kell 10.00 – 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). Kuupäeval 10.10.2023 kestab õppetöö kell 10.00-14.00. NB! 31.10.2023 toimub õppetöö kell 10.00-16.00 (eksamitöö tegemine) ja 07.11.2023 toimub õppetöö kell 10.00 -12.30 (eksamitöö osas tagasiside andmine)

Sihtgrupp

SIHTGRUPP: isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 6 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise alg- ja täiendkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise teadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu isikuid, kes on varasemalt omandanud raamatupidamise valdkonna teadmisi ning kes valdavad eesti keelt. Vajalik on õpilastel arvuti ja Internetiühenduse olemasolu.

Registreeru koolitusele