Avaleht / Finantsjuhtimine ja raamatupid..., Juhtimine, Sekretäri- ja ametnikutöö, Turundus, müük / 09.02.2021 algab raamatupidamise täiendkursus Pärnus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

09.02.2021 algab raamatupidamise täiendkursus Pärnus- ettevalmistus Raamatupidaja, 5. taseme kutseeksamiks

Koolituse aeg
09.02-04.05.2021
Koolituse hind
599 €
Asukoht
Kooli 13, Pärnu, Pärnu maakond

Lisainfo

Koolituse tutvustus ja käsitletavad teemad

Koolituse lõpuks omavad koolituse läbinud isikud täiendavaid teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest. Koolitus annab koolituse läbinutele praktilise ning teoreetilise oskuse äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks ja suutlikkuse iseseisvalt koostada mikro- ja väikeettevõtja ettevõte majandusaasta aruandeid. Kursuse edukal läbimisel on eeldused kutsestandard Raamatupidaja, tase 5 sooritamiseks.


Kas teadsid, et raamatupidaja kutsetunnistus on kui kvaliteedimärk, mis annab nii sulle raamatupidamisteenuse pakkujana kui ka sinu tööandjale kindlustunde ning näitab sinu erialast pädevust!

Raamatupidajate kevadised kutseeksamid toimuvad 15.mai 2021 Eesti erinevates paikades. Oluline on mainida, et kutseeksamid ei korralda Täiskasvanute Koolituskeskus, vaid pakub üksnes eksamiks ettevalmistavat kursust. Kutseeksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu.

Koolituse teemad jagunevad järgmiselt:

Finantsarvestuse põhialused(finantsarvestuse regulatsioon Eesti Vabariigis, finantsarvestuse terminoloogia, kontod, kahekordne kirjendamine, terrorismi ja rahapesu võitlemise seaduses tulenevad nõuded) – 13 tundi.
Majandusaasta aruanne (alusprintsiibid aastaaruande koostamisel, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded, raamatupidamislikud hinnangud) – 6 tundi.
Finantsarvestus (raha ja lühiajaliste finantsinvesteeringute arvestus, nõuete arvestus, varude arvestus, materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, lühi- ja pikaajaliste kohustuste arvestus, omakapitaliarvestus, tulude ja kulude arvestus, tekke- ja kassapõhise arvestuse erinevused) – 26 tundi.
Maksuarvestus (töötasu arvestus, maksud töötasudelt, käibemaks, erisoodustus ja erisoodustuste maksustamine, kasumi ja dividendide maksustamine) – 23 tundi.
Juhtimisarvestus (terminoloogia, koondeelarve koostamine, kuluarvestussüsteemid ja meetodid, kulude liigitamine, kulude käitumine, kulu-maht kasumi analüüs, juhtimisotste langetamine, toodete omahinna kalkuleerimine, investeeringute eelarvestamine) – 40 tundi.
Raha ajaväärtus- 3 tundi.
Finantsanalüüs- 9 tundi.
Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija

on bilansivõimeline väikeettevõtte raamatupidaja, kelle baasteadmised loovad eeldused konkurentsivõimeliseks sisenemiseks tööjõuturule või ettevõtjaks hakkamisel;
oskab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Exceli või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades;
on pädev nii teoorias kui praktikas nende teemade osas, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

Õppetööks on vajalik sülearvuti olemasolu.

Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Väljund: Täiskasvanute Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

Lektorid

Ave Laanmets

Koolituse ajakava

Raamatupidamise täiendkursus Pärnus toimub ajavahemikul 09.02.2021 – 04.05.2021.

Kuupäevadel: 09.02.2021, 11.02.2021, 16.02.2021, 18.02.2021, 02.03.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 16.03.2021, 18.03.2021, 23.03.2021, 25.03.2021, 30.03.2021, 01.04.2021, 06.04.2021, 08.04.2021, 13.04.2021, 15.04.2021, 27.04.2021 ja 29.04.2021 toimub õppetöö kell 18.00-20.30.

Kuupäevadel: 12.02.2021, 12.03.2021 ja 09.04.2021 toimub õppetöö ajavahemikul 10.00– 17.15 (ette on nähtud 30 min lõunat). Kuupäeval 30.04.2021 toimub õppetöö kell 10.00-15.00 (ette on nähtud 30 min lõunat) ning kuupäeval 04.05.2020 toimub õppetöö kell 18.00-20.00.

Juhtimisarvestuse teemadele keskendutakse perioodil 18.03.2021 – 04.05.2021.

Õppetöö maht on kokku 120 akadeemilist tundi (90 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Sihtgrupp

Isikud, kes tunnevad huvi ja vajadust raamatupidamise korraldamiseks, mõistmaks majandustehingute mõju äriühingu finantsseisundile, majandustulemusele ning rahavoogudele või soovivad sooritada kutsestandardi raamatupidaja tase 5 eksamit. Kursuse peamise sihtgrupi moodustavad isikud, kes on läbinud, kas raamatupidamise algkursuse või on iseseisvalt omandatud raamatupidamise algteadmised. Samuti isikud, kes soovivad täiendada oma teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.

Registreeru koolitusele